Disclaimer
1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die VERDEQ (met maatschappelijke zetel te Opgeëistenstraat 18, B-9600 Ronse, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0560.695.632; hierna: “Get Fit Club”) via haar website die toegankelijk is via getfitclub.be (hierna: “de Website”) ter beschikking stelt. Zij houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen in van Get Fit Club en de rechtmatige gebruiker(s) in aangaande de informatie en diensten die door Get Fit Club rechtstreeks of onrechtstreeks via de Website wordt aangeboden en/of verwerkt.

2. Voorwerp en Doelstelling

De algemene doelstelling van de Website is het verstrekken van algemene en specifieke informatie omtrent de producten, diensten, en activiteiten van Get Fit Club, daarin begrepen nieuwsfeiten, evenementen en projecten die door deze laatste (mede) worden georganiseerd of waarbij zij betrokken is. De Website houdt geen voor Get Fit Club bindende verklaringen in waarop de Gebruiker(s) zich kan (kunnen) beroepen.

Via de Website verwerkt en verstrekt Get Fit Club tevens (relevante) informatie die betrekking heeft op haar Gebruikers en welke informatie hetzij Get Fit Club zelf heeft vergaard in het kader van haar activiteiten, hetzij door de Gebruikers rechtstreeks aan Get Fit Club of onrechtstreeks via publieke kanalen, zoals sociale media, ter beschikking hebben gesteld.

3. Inhoud van de Website

Get Fit Club besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de Website, evenals aan de redactie en de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel Get Fit Club alles in het werk stelt opdat de inhoud van deze Website zo accuraat mogelijk zou zijn, kan Get Fit Club niet garanderen dat alle erop beschikbare informatie volledig, correct en actueel is.

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken en logo’s van Get Fit Club alsook de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties, …) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Get Fit Club is ten strengste verboden.

4. Bescherming persoonlijke levenssfeer

Get Fit Club verwerkt met behulp van de Website een aantal gegevens van Gebruikers van haar Website. Bepaalde informatie die door Get Fit Club wordt verwerkt is anoniem, zoals (maar niet beperkt tot) het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina’s en de aard van deze pagina’s, het aantal bezoeken, enz.

Deze anonieme informatie wordt door Get Fit Club alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, en is in de eerste plaats enkel dienstig om de inhoud en het functioneren van deze Website voortdurend te kunnen verbeteren.

Om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten is het mogelijk dat u wordt gevraagd bepaalde persoonlijke informatie aan Get Fit Club ter beschikking te stellen, zoals (maar niet beperkt tot) uw naam e-mailadres en bericht.

Get Fit Club garandeert u dat deze informatie slechts wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Get Fit Club heeft medegedeeld. Meer bepaald zal deze informatie niet geheel of gedeeltelijk aan aan derden worden medegedeeld, noch zal worden afgestaan, verkocht of op een andere manier verspreid, tenzij na hiervoor uw voorafgaande (schriftelijke) toestemming te hebben verkregen. (artikel 64).

Get Fit Club hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens, en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar via getfitclub.be/privacy-policy.

5. Toelatingsvoorwaarden

Gebruiker krijgt toegang tot en kan gebruik maken van deze diensten wanneer zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de desbetreffende diensten, systemen, toepassingen en/of gegevens. Get Fit Club kan ten allen tijde autonoom en discretionair nagaan en beslissen of een Gebruiker aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, en de door Get Fit Club geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten indien dit niet langer het geval is, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling vanwege Get Fit Club.

6. Aard van de verbintenissen

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door Get Fit Club aan de Gebruiker worden geleverd betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal Get Fit Club steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek. In de mate dat er tussen partijen een aparte schriftelijke overeenkomst werd gesloten, houden de daarin overeengekomen minimale niveaus van dienstverlening (in termen van kwaliteit en/of kwantiteit) resultaatsverbintenissen in, welke voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Gelet op het feit dat de beschikbaarheid en correcte werking van de systemen en toepassingen die door Get Fit Club in het kader van deze overeenkomst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld afhankelijk kunnen zijn van het ter beschikking zijn van systemen, toepassingen en gegevens van derden waarmee Get Fit Club geen overeenkomst gesloten heeft, geeft zij dan ook geen enkele garantie met betrekking tot het al dan niet toegankelijk zijn van al haar systemen, toepassingen en/of gegevens op continuë of zelfs tijdelijke basis.

7. Aansprakelijkheid

Gelet op het bovenstaande, kan Get Fit Club niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de Website, dan wel onvolledige of foutieve informatie, met uitzondering van fraude en/of bedrog in hoofde van Get Fit Club die rechtstreeks kan worden toegeschreven aan deze laatste.

8. Onderaanneming

Het is Get Fit Club toegestaan om de levering van haar producten of diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat daarvoor het akkoord van Gebruiker is vereist. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst(en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Get Fit Club, geen enkel(e) verbintenis of verplichting doet ontstaan ten overstaan van Klant. Get Fit Club aanvaardt uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de diensten die door haar aan één of meerdere onderaannemer(s) werden uitbesteed, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

9. Toepasselijk recht; rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die door Get Fit Club via de Website ter beschikking wordt gesteld, zullen enkel de rechtbanken vermeld in de factuurvoorwaarden bevoegd zijn om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.